Voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

vastgesteld door de 
 
Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen,
Wegenbouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T., gevestigd te 's-Gravenhage Gedeponeerd ter
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 7 januari 2009

Artikel 1.  Definities; Toepasselijkheid
1.1  In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Verhuurder: het BMWT-lid dat huurobjecten ter beschikking stelt en/of in verband
daarmee diensten verleent. 
Huurder: de wederpartij van Verhuurder.
Huurobject: het object dat de Huurder huurt van de Verhuurder.
 Huurovereenkomst: de tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst met betrekking
tot de huur/verhuur van een Huurobject.
 
1.2  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en
andere handelingen, die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een Huurobject en het
in verband daarmee verlenen van diensten door Verhuurder.   
 
1.3  Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden / Huurovereenkomst gelden slechts indien zij
schriftelijk tussen Verhuurder en Huurder zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor
de Voorwaarden / Huurovereenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De
toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten, behoudens voor
zover die algemene voorwaarden of bedingen door Verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn
aanvaard.
 
1.4  De Voorwaarden gelden ook voor andere Huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende
overeenkomsten, waarbij Huurder en Verhuurder, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.
 
Artikel 2.  Aanbiedingen
2.1  Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Verhuurder, in welke vorm ook
gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Verhuurder kan door Verhuurder worden herroepen,
ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat Verhuurder de aanvaarding door Huurder heeft ontvangen. 
 
2.2  Opgaven en specificaties van Verhuurder betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden
slechts bij benadering verstrekt.

2.3 Voor zover Huurder enige prestatie verricht en / of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke
verwachting of veronderstelling dat een Huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet
Page 2 of 10
Huurder dat voor eigen rekening en risico.

2.4 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen op straffe van verval binnen twee
werkdagen na datum van de bevestiging door Huurder schriftelijk aan Verhuurder te worden
medegedeeld. 
 
Artikel 3.  Huurprijs en Zekerheid
3.1   Alle prijzen van de zijde van Verhuurder zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in
rekening gebracht.
Voor zover voor het ter beschikking stellen van het Huurobject door Verhuurder kosten moeten
worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan Verhuurder deze ook apart aan Huurder in
rekening brengen. 
 
3.2  Indien storting door Huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan Verhuurder het ter
beschikking stellen van het Huurobject opschorten totdat de waarborgsom ten volle is voldaan. De
waarborgsom wordt terugbetaald aan Huurder na het einde van de Huurovereenkomst, zonder
vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen Verhuurder van Huurder uit welke hoofde
ook te vorderen heeft.
 
3.3  Indien naar het redelijke oordeel van Verhuurder de financiële positie van Huurder daartoe aanleiding
geeft, is Huurder verplicht op eerste verzoek van Verhuurder onverwijld (al dan niet aanvullende)
zekerheid ten genoegen van Verhuurder te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van
Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst. Laat Huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen
dan is Verhuurder gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
 
Artikel 4.  Betaling
4.1  Hetgeen Huurder aan Verhuurder verschuldigd is, dient hij tijdig te voldoen hetzij contant bij
Verhuurder, hetzij door overboeking naar een door Verhuurder aan te geven bank- of girorekening.
Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor
overeengekomen datum is bijgeschreven op de bank- of girorekening in het vorige zin bedoeld. 
 
4.2  Indien en voorzover (enig deel van de) huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is
ontvangen, is Verhuurder, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder
dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd:
(a) tot het in rekening brengen van een rente van 1,5 % per maand over (het niet betaalde deel van)
de huurprijs aan huurder met ingang van die datum, bij de berekening waarvan een gedeelte van een
maand wordt aangemerkt als een gehele maand en
(b) tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Huurder met de
betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Huurder.
Page 3 of 10

Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn
hetgeen hij aan Verhuurder verschuldigd is ten volle te voldoen, is Verhuurder voorts gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Verhuurder kan voorts alle kosten, die hij in of buiten recht tot behoud van zijn rechten tegenover
Huurder moet maken, aan Huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen per optreden van Verhuurder tegen Huurder minimaal €1250,-.

4.3  Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten
laste van kosten, die Verhuurder in verband met tekortschieten van Huurder onder de
Huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen,
waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Eén en ander geldt voor
zover Verhuurder niet anders bepaalt.

4.4  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Huurder niet toegestaan op een
betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. Voorts is Huurder niet gerechtigd zijn
betalingsverplichting op te schorten in geval van enige tekortkoming aan de zijde van Verhuurder. 
 
Artikel 5.  Ter beschikking stelling en acceptatie van het huurobject
5.1  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de ter beschikking stelling van het
Huurobject door Verhuurder aan Huurder op het daartoe overeengekomen tijdstip plaats bij die
bouwplaats, stalling of dat magazijn van Verhuurder, die, respectievelijk dat, Verhuurder aangeeft.
Verhuurder geraakt ter zake van het ter beschikking stellen van het Huurobject tegenover Huurder niet
eerder in verzuim dan nadat hem door Huurder na afloop van de oorspronkelijke termijn schriftelijk
een nadere redelijke termijn is gesteld voor het ter beschikking stellen en Verhuurder ook deze termijn
heeft laten verstrijken. Bij het vaststellen van deze redelijke termijn moeten alle omstandigheden in
aanmerking worden genomen.

5.2  Indien Huurder het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan Verhuurder
is toe te rekenen, geraakt Huurder reeds daardoor in verzuim. Onverminderd zijn recht op vergoeding
van alle kosten en schade in verband met de eerste niet-afname, is Verhuurder gerechtigd om de
Huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien
Huurder het Huurobject ook niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat Verhuurder aan Huurder
heeft aangezegd.

5.3  Bij het in ontvangst nemen van het Huurobject althans onverwijld daarna dient Huurder zorgvuldig het
Huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij
gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk
aan Verhuurder te melden. Gebreken, die Huurder niet tijdig heeft ontdekt omdat hij nagelaten heeft
het Huurobject bij althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid
en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die Huurder niet tijdig aan Verhuurder schriftelijk heeft
gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de
Huurovereenkomst of vergoeding van schade.
 
 
Artikel 6.  Gebruik 
6.1  Huurder is verplicht het Huurobject te gebruiken als een goed Huurder, hetgeen onder meer inhoudt:
(a) dat Huurder het Huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen
dat kader verder naar zijn aard geschikt is;
(b) dat Huurder het Huurobject gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, die Verhuurder
hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;
(c) dat Huurder het Huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet
anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de
goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien
beschikbaar;
(d) dat Huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en / of verlies
van het Huurobject;
(e) dat Huurder het Huurobject niet verhuist of verplaatst van de locatie waarop het Huurobject
op basis van de Huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat van te voren
toestemming daartoe van de Verhuurder is verkregen.
 
6.2  Indien voor het gebruik van het Huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen, Huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.
 
6.3  Het is Huurder verboden het Huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter
beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.

6.4  Indien Verhuurder de beschikking over het Huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of
reparatie geeft Huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige
medewerking, die onder meer inhoudt dat Huurder desverzocht daartoe een geschikte en veilige
werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de
bij Huurder gebruikelijke werktijden.
 
Artikel 7.  Beslag; aanspraak van derden
7.1  Indien op het Huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), danwel derden ten aanzien
van het Huurobject aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht Verhuurder hiervan onverwijld
kennis te geven. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door Verhuurder te geven instructies
te handelen. Verhuurder is gerechtigd een vervangend gelijkwaardig Huurobject aan Huurder ter
beschikking te stellen. 
 
7.2  Indien ten laste van Huurder mede beslag wordt gelegd op aan Verhuurder toebehorende
Huurobjecten en daar vloeien kosten uit voort voor Verhuurder, is Huurder gehouden Verhuurder
schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.  
  
Artikel  8.  Gebreken 
8.1  Onverminderd het in 5.3 bepaalde, dient Huurder, indien hij tijdens de huur aan het Huurobject
gebreken, tekorten of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen drie
werkdagen schriftelijk aan Verhuurder te melden. Gebreken, tekorten of beschadigingen die niet tijdig
schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van
de Huurovereenkomst of vergoeding van schade door Verhuurder.
 
8.2  Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, zet Huurder het gebruik
ervan niet voort dan na overleg met Verhuurder. Laat Huurder (tijdig) overleg met Verhuurder na, dan
komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Huurder.

8.3  Verhuurder zal, nadat door Huurder een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject gemeld is
en gebleken is dat herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van het Huurobject
geboden is, het gebrek, het tekort of de beschadiging - gelet op de aard van het gebrek, het tekort of
de beschadiging en de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal - zo spoedig mogelijk
door reparatie opheffen. Huurder stelt het te herstellen Huurobject op verzoek van Verhuurder
onverwijld ter beschikking van Verhuurder op een door deze aan te geven plaats. Huurder laat in geen
geval zonder voorafgaande instemming van Verhuurder een reparatie door een derde uitvoeren.
Verhuurder kan aan Huurder al dan niet tijdelijk een vervangend gelijkwaardig Huurobject ter
beschikking stellen.
De kosten van het herstel komen voor rekening van Verhuurder, behoudens indien en voor zover
Verhuurder aantoont dat het gebrek, het tekort of de beschadiging aan Huurder is toe te rekenen.
Aan Huurder is in ieder geval toe te rekenen (i) gebruik van het Huurobject in strijd met wat van een
goed huurder verwacht mag worden of (ii) toedoen of nalaten van derden voor wie verhuurder
rechtens geen verantwoordelijkheid draagt.

8.4  Indien Huurder als gevolg van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, dat/die niet
(mede) aan hem is toe te rekenen, het Huurobject meer dan één (1) werkdagen in het geheel niet kan
gebruiken, heeft hij het recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd
is voor de dagen dat hij na genoemde termijn van het Huurobject in het geheel geen gebruik kan
maken.

8.5  Indien (i) Verhuurder ook na een schriftelijke aanmaning van Huurder daartoe, waarbij een - gelet op
de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, de beschikbare mankracht en het beschikbare
materiaal - een redelijke termijn voor reparatie is gesteld, er niet in is geslaagd het gebrek, het tekort
of de beschadiging op te heffen, (ii) vanwege de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging
verder gebruik van het huurobject door huurder in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, en
(iii) er door Verhuurder geen vervangend gelijkwaardig Huurobject ter beschikking is gesteld, dan is
Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst te ontbinden. Huurder is echter niet tot ontbinding
gerechtigd, zolang hij niet naar het oordeel van Verhuurder genoegzame zekerheid voor de
voldoening van de kosten van herstel heeft verstrekt, indien Verhuurder daarom op de voet van het
bepaalde in 8.3, laatste zin, heeft verzocht.
 
Artikel 9.  Verlies of vergaan van het huurobject 
9.1  Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of
gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het huurobject onverwijld na ontdekking ervan aan verhuurder
te melden en verder aan verhuurder alle medewerking, die deze in verband met het verlies of het
vergaan behoeft, te verlenen. Van vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een
beschadiging aan het Huurobject naar het oordeel van Verhuurder de huurwaarde op dat moment van
het Huurobject in het economische verkeer overtreffen.
 
9.2  Tenzij Verhuurder na de melding van het verlies of het vergaan van het Huurobject een vervangend
gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stelt, eindigt de Huurovereenkomst in geval van verlies of
vergaan van het Huurobject. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van
het Huurobject Huurder het resterende gedeelte van het Huurobject wil blijven gebruiken, wordt de
Huurovereenkomst voortgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij partijen anders overeenkomen,
wordt de huurprijs verminderd in de zelfde mate als waarin de huurwaarde van het gehele Huurobject
in het economische verkeer door het gedeeltelijke verlies of vergaan is verminderd. 
 
9.3  Indien het verlies of het vergaan het gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan Huurder is toe
te rekenen - bijvoorbeeld gebruik van het Huurobject in strijd met wat van een goed Huurder verwacht
mag worden -, komt schade die Verhuurder dientengevolge lijdt, voor rekening van Huurder. Bij het
vergaan wordt deze schade berekend op basis van de vervangingswaarde.
 
Artikel 10.  Teruggave na einde Huurovereenkomst 
10.1  Bij het einde van de Huurovereenkomst moet Huurder aan Verhuurder mededelen dat het Huurobject
weer ter beschikking van de Verhuurder staat. Na deze mededeling draagt Verhuurder er zorg voor
dat het Huurobject binnen een redelijke termijn bij Huurder wordt opgehaald. In de periode gelegen
tussen de mededeling en het ophalen van het Huurobject blijft de zorg voor het Huurobject rusten op
Huurder.
 
10.2  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Huurder het Huurobject gereinigd
en - afgezien van normale slijtage van het Huurobject bij gebruik van het Huurobject in
overeenstemming met wat van een goed Huurder verwacht mag worden - in de oorspronkelijke staat
terug aan Verhuurder door het Huurobject aan Verhuurder ter beschikking te stellen op de plaats waar
Verhuurder het Huurobject aan Huurder ter uitvoering van de Huurovereenkomst ter beschikking heeft
gesteld. Huurder stelt het Huurobject niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de
Huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt. 
 
10.3  Voorts geeft Huurder, op de wijze en op het tijdstip als omschreven in artikel 10.1, aan Verhuurder de
onderdelen van het Huurobject terug die tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder meer
als gevolg van onderhoud door Huurder verricht.
 
10.4  Al hetgeen door of op aanwijzing van Huurder op of aan het Huurobject is aangebracht, wordt
eigendom van Verhuurder, die deswege generlei vergoeding aan Huurder verschuldigd zal zijn, en
onverminderd het recht van Verhuurder om hetgeen Huurder heeft aangebracht of doen aanbrengen
op diens kosten te verwijderen. 
 
10.5  Stelt Huurder het Huurobject niet ter beschikking op de voor hem geldende plaats en datum, dan
geraakt Huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van
Verhuurder vereist is.

Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet anders is overeengekomen, drie (3) %
van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor iedere dag
dat Huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem
geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft Verhuurder recht op
volledige vergoeding van alle schade, die Verhuurder lijdt als gevolg van het tekortschieten door
Huurder in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende plaats en het
tijdstip ter beschikking te stellen. Voorts is Verhuurder alsdan gerechtigd, en door Huurder uitdrukkelijk
gemachtigd, om de plaats te betreden waar het Huurobject zich bevindt, ten einde het Huurobject
onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder.
 
10.6  Indien na teruggave blijkt dat het Huurobject is beschadigd of niet is gereinigd, dan is Huurder
aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor Verhuurder ontstaan. Deze laatste zin
geldt tenzij Huurder aantoont dat de beschadiging of het niet schoon zijn het gevolg is van
omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen. 
 
10. 7  Huurder verleent alle noodzakelijke medewerking aan Verhuurder om laatstgenoemde in staat te
stellen weer de beschikking over het Huurobject te verkrijgen.
 
Artikel 11.  Ontbinding Huurovereenkomst
11.1  Verhuurder is bevoegd de Huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 
(a) Huurder tekortschiet in één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de
Huurovereenkomst dan wel de onderhavige voorwaarden.
(b) ten aanzien van Huurder om surséance van betaling dan wel het uitspreken van het
faillissement is verzocht;
(c) op (enige onderdeel van) het vermogen van Huurder beslag is gelegd;
(d) de onderneming van Huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd;
(e) Huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving
(grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat;
(f) dan wel zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij Verhuurder redelijke twijfel kan
doen rijzen omtrent de nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Huurovereenkomst.

11.2  Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding van de Huurovereenkomst
als bedoeld in 11.1.

11.3   Alle uit ontbinding, als sub 11.1 bedoeld, voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder.
Door de ontbinding worden alle bestaande vorderingen van Verhuurder opeisbaar.
 
Artikel 12.  Aansprakelijkheid van verhuurder voor schade
12.1  Onverminderde het elders in deze Voorwaarden bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid voor
schade van Verhuurder jegens Huurder uit hoofde van of in verband met (een) Huurovereenkomst(en)
tussen Verhuurder en Huurder dat:
a. Verhuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten en kosten in
verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of een werk of een
gedeelte van het bedrijf of het werk;
b. Verhuurder voor andere schade dan onder a. genoemd in totaal slechts aansprakelijk te houden is
tot een bedrag van maximaal €25.000,-. De eventueel door Verhuurder aan Huurder verschuldigde
schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van
Verhuurder in voorkomend geval door verzekering is gedekt.

De onder a. en b. vermelde limieten gelden niet, indien Huurder aantoont dat de schade, waarvoor
Huurder Verhuurder aansprakelijk houdt het gevolg is van opzet of grove schuld van (statutaire)
bestuurders of daarmee gelijk te stellen leiding gevende personen van Verhuurder.
 
12.2  Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor Huurder schade voortvloeit of naar redelijke
verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor Verhuurder eventueel aansprakelijk is te houden, dient
Huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 10 dagen na die gebeurtenis, Verhuurder
van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat Huurder een tijdige schriftelijke kennisgeving
na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis.
Alle vorderingen tot vergoeding van schade van Huurder jegens Verhuurder vervallen twaalf maanden
na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voorzover het schade betreft die
conform het in de vorige alinea bepaalde tijdig aan Verhuurder is gemeld.

12.3  Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van derden verband houdende met door
Verhuurder aan Huurder verhuurde Huurobjecten, behoudens voor zover Huurder aantoont dat, die
aanspraken schade betreffen waarvoor Verhuurder mede met inachtneming van het in 12.1 en 12.2
bepaalde jegens Huurder aansprakelijk zou zijn, indien Huurder Verhuurder voor die schade zou
hebben aangesproken. Deze vrijwaring omvat ook de kosten, die Verhuurder in verband met een
aanspraak van een derde moet maken.

Artikel 13.  Verzekering
13.1  Indien Verhuurder het Huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter
beschikking heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde, dat:

a. Huurder als een ‘goed huisvader’ voor het Huurobject dient zorg te dragen;
b. Huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het Huurobject onverwijld mede
schriftelijk aan Verhuurder dient te melden;
c. Huurder gehouden blijft aan Verhuurder de schade te vergoeden, die Verhuurder als gevolg van
beschadiging, vernietiging en/of verlies van het Huurobject lijdt, indien en voor zover de door
Verhuurder afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het ‘eigen risico’ of
omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het Huurobject is veroorzaakt door grove
schuld van de Huurder, omdat Huurder de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan
Verhuurder heeft gemeld, of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van
beschadiging of verlies van het Huurobject volledig te dekken.
 
Artikel 14.  Hoofdelijkheid
14.1  Indien Huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van
de Huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Verhuurder
voor de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 15.  Overdracht rechten en verplichtingen
15.1  Huurder kan rechten of verplichtingen uit de Huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke
toestemming van verhuurder overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde.
Verhuurder kan de toestemming onder voorwaarden verlenen. 

15.2  Verhuurder heeft het recht de eigendom van het Huurobject alsmede de rechten en verplichtingen uit
hoofde van de met Huurder gesloten Huurovereenkomst over te dragen aan een derde. Huurder
stemt er uitdrukkelijk op voorhand mee in, dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de
Huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden alsmede het eigendom van het Huurobject aan
een derde worden overgedragen.

Artikel 16.  Overdracht rechten en verplichtingen
16.1  Indien tijdens de uitvoering van de Huurovereenkomst blijkt dat deze ten gevolge van aan verhuurder
niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is, heeft verhuurder het recht te
vorderen dat de Huurovereenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk is, behoudens
wanneer die uitvoering door overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Indien verhuurder door overmacht is
verhinderd de Huurovereenkomst na te komen is verhuurder gerechtigd de uitvoering van de
Huurovereenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet worden gehouden aan enige
levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente doen
gelden.

16.2  Voor verhuurder gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die -
al dan niet voorzienbaar - buiten haar schuld de tijdige nakoming van de Huurovereenkomst
verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer:
stakingen, prik- en/of stiptheidsacties en uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, productieonderbrekingen
als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d., import-, exporten
productieverboden en andere overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, tekort schieten van
toeleveranciers en hulppersonen, een en ander voor zover aan verhuurder met betrekking tot die
omstandigheden geen verwijt is te maken. Eveneens als overmacht zullen gelden oorlog,
oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, brand, ongeval of ziekte van personeel en
bedrijfsstoring.

Artikel 17.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1  Op de Huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag
blijft buiten toepassing.

17.2  Alle geschillen die over of naar aanleiding van de Huurovereenkomst ontstaan, waaronder ook
geschillen over het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst, zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement 's-Gravenhage. [Zulks belet partijen evenwel niet in onderling
overleg een gerezen geschil aan een scheidsgerecht te onderwerpen, welk in dat geval zal worden
benoemd overeenkomstig de regelen gegeven in de Statuten van de Raad van Arbitrage voor
Metaalnijverheid en -Handel te 's-Gravenhage en welk, met inachtneming van de Statuten van die
Raad uitspraak zal doen.]